صورت حساب مالی

۱۲مرداد
توانگری مالی بیمه نوین افزایش یافت

توانگری مالی بیمه نوین افزایش یافت

طبق اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توانگری مالی بیمه نوین در سال جاری معادل ١٨٨ درصد و در سطح یک تائید شده است.

بایگانی شمسی