صنعت پتروشیمی بومی‌سازی می‌شود

۲۶اردیبهشت
صنعت پتروشیمی بومی‌سازی می‌شود

صنعت پتروشیمی بومی‌سازی می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بیان کرد: تا پایان دولت سیزدهم همه کاتالیست‌های موردنیاز صنعت پتروشیمی بومی‌سازی می‌شود.

بایگانی شمسی