صنعت فولاد سنگ آهن ایران

۱۸اردیبهشت
حضور فعال شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد سنگ آهن ایران

حضور فعال شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد سنگ آهن ایران

“نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار” از امروز صبح در هتل المپیک تهران، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر فعالیت خود را در نمایشگاه آغاز کرد.

بایگانی شمسی