صنعت سیمان

۰۳بهمن
اصلاح  قیمت سیمان با موافقت دولت

اصلاح قیمت سیمان با موافقت دولت

تولیدکننده سیمان بیان کرد: اگر دولت با اصلاح قیمت سیمان و افزایش قیمت به حداقل هر تن ۵۰۰ هزار تومان موافقت نکند، در آینده قیمت سیمان چند برابر گران خواهد شد.

بایگانی شمسی