صنعت سلامت‌محور

۰۴اسفند
شرکت سنگ آهن مرکزی برگزیده تندیس برتر “تک ستاره” در حمایت از صنعت سلامت‌محور

شرکت سنگ آهن مرکزی برگزیده تندیس برتر “تک ستاره” در حمایت از صنعت سلامت‌محور

شرکت سنگ آهن مرکزی به عنوان برگزیده تندیس برتر" تک ستاره" در حمایت از صنعت سلامت‌محور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت

بایگانی شمسی