اخبار داغ

صنعت ریلی کشور

۰۱شهریور
شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا مجوز صدور بارنامه ریلی دریافت کرد

شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا مجوز صدور بارنامه ریلی دریافت کرد

شركت حمل و نقل چندوجهی مپنا پس از اخذ پروانه فعالیت در سال 1401، در گامی جدید با هدف اجرایی کردن امور، مجوز صدور بارنامه ریلی را به عنوان یک شرکت حمل و نقل در کشور دریافت کرد.

بایگانی شمسی