صنعت روغن نباتی

۲۸دی
بحران صنعت روغن نباتی در زمینه تأمین روغن خام

بحران صنعت روغن نباتی در زمینه تأمین روغن خام

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی بیان کرد: با اشاره به مشکلات ایجاد شده در حوزه تأمین ارز و عدم توزیع روغن خام توسط شرکت بازرگانی دولتی این صنعت با بحران جدی در زمینه تأمین روغن خام مواجه شده‌است.

بایگانی شمسی