اخبار داغ

صنعت خلیج‌فارس

۲۶دی
رضا عبادزاده مدیرعامل شرکت تجارت صنعت خلیج‌فارس

رضا عبادزاده مدیرعامل شرکت تجارت صنعت خلیج‌فارس

در ادامه این مراسم مدیرعامل شرکت تجارت صنعت خلیج‌فارس، تحویل مسئولیت از سوی مهندس ربیعی به دکتر علی عسکری را در راستای یک دوی امدادی عنوان کرد.

بایگانی شمسی