صنعت بیمه را کسب کرد

۰۲خرداد
بیمه آسیا رتبه برتر ارتباطات و روابط عمومی صنعت بیمه را کسب کرد

بیمه آسیا رتبه برتر ارتباطات و روابط عمومی صنعت بیمه را کسب کرد

روابط عمومی بیمه آسیا در نهمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه کشور، رتبه برتر را در محور انتشارات کسب کرد.

بایگانی شمسی