صنعت بیمه برای تحقق پیام سال تمامی توان خود را به كار خواهد گرفت

۱۴فروردین
صنعت بیمه برای تحقق پیام سال تمامی توان خود را به کار خواهد گرفت

صنعت بیمه برای تحقق پیام سال تمامی توان خود را به کار خواهد گرفت

اصلاح فرایندها و بهره گیری از فناوری های روز برای توسعه نظارت هوشمند در اولویت نهاد ناظر صنعت بیمه خواهد بود.

بایگانی شمسی