صنعتی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور پرداخت شده است.

۰۴اردیبهشت
پرداخت بیشترین تسهیلات بانک گردشگری در سال های گذشته به شرکت های تولیدی و صنعتی

پرداخت بیشترین تسهیلات بانک گردشگری در سال های گذشته به شرکت های تولیدی و صنعتی

بیشترین تسهیلات بانک گردشگری در سال های گذشته به شرکت های تولیدی و صنعتی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور پرداخت شده است.

بایگانی شمسی