اخبار داغ

صنعتگر

۲۳آذر
تجهیز بزرگترین سایت اورژانس هوایی کشور توسط یک صنعتگر خیر اراکی

تجهیز بزرگترین سایت اورژانس هوایی کشور توسط یک صنعتگر خیر اراکی

بزرگترین سایت اورژانس هوایی کشور توسط یک صنعتگر خیر اراکی احداث و تجهیز گردید.

بایگانی شمسی