صنعتگران جهادی

۲۰دی
ذوب آهن کانون ارزنده خودباوری و بومی سازی در ۵۰ سال معاصر است

ذوب آهن کانون ارزنده خودباوری و بومی سازی در ۵۰ سال معاصر است

بی‌تردید در صنعت بین المللی صنعت ذوب آهن همواره یکی از صنایع تخصصی و مادر بوده و این مجموعه ، به عنوان کانون ارزنده خودباوری و توانمندسازی بومی در طول ۵۰ سال معاصر به خصوص پس از انقلاب نقشی بی بدیل ایفاد نموده و می نماید.

بایگانی شمسی