اخبار داغ

صندوق ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار

۰۲شهریور
ایجاد صندوق ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار در دولت سیزدهم

ایجاد صندوق ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار در دولت سیزدهم

یکسال از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، روزهایی که این دولت روی کار آمد مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از گذشته به جا مانده بود اما این دولت مردمی برنامه‌های خود را با قدرت به اجرا گذاشت؛ نمونه‌ای از این اقدامات اثرگذار از دولت مردمی در حوزه زنان و خانواده است.

بایگانی شمسی