اخبار داغ

صندوق جهانی طبیعت

۰۵فروردین
برگزاری ساعت زمین در تهران

برگزاری ساعت زمین در تهران

تهران از سال 1390 به رویداد ساعت زمین پیوسته است و به همین دلیل فردا، آخرین شنبه مارس المان‌های شهری مناطق 22گانه شهرداری یک ساعت خاموش خواهد بود.

بایگانی شمسی