صندوق توسعه فناوری نانو

۰۱اسفند
شرکت های دانش بنیان با حمایت های بانک ملی ایران

شرکت های دانش بنیان با حمایت های بانک ملی ایران

در راستای امضاء تفاهم نامه همکاری بین بانک ملی ایران با دو صندوق توسعه صادرات و فناوری شریف و صندوق توسعه فناوری نانو ضمن افزایش تعاملات فی مابین در کشور فراهم شد.

بایگانی شمسی