صندوق تامین خسارات بدنی

۲۴آذر
چالش ها و الزامات قانون برابری دیه زن و مرد

چالش ها و الزامات قانون برابری دیه زن و مرد

یکی از چالشی ترین و بحث برانگیزترین قوانین فقهی امروز، قانون دیه برابر برای زن و مرد می باشد.

بایگانی شمسی