صندوق بی المللی پول

۱۸فروردین

رشد اقتصادی ایران در سال جاری

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود رشد اقتصادی ایران را ۱.۵ درصد اعلام کرد.

بایگانی شمسی