صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

۰۳خرداد

افزایش ۱۵ درصدی نفوذ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ازافزایش 15 درصدی نفوذ این صندوق خبر داد.

بایگانی شمسی