صندوق بازنشستگی کشور

۰۸شهریور
تامین مالی مشکل اصلی افزایش حقوق بازنشستگان

تامین مالی مشکل اصلی افزایش حقوق بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور بیان کرد: دولت مدافع افزایش حقوق بازنشستگان است اما افزایش حقوق بازنشستگان با مشکل تامین مالی مواجه است.

بایگانی شمسی