صندوق انتقال

۱۳شهریور
عدم انتقال حق مالکیت ابنیه تاریخی صندوق / بناهای تاریخی، ثروت میان نسلی

عدم انتقال حق مالکیت ابنیه تاریخی صندوق / بناهای تاریخی، ثروت میان نسلی

بیان‌کرد: حق مالکیت هیچکدام از ابنیه تاریخی صندوق انتقال پیدا نمی‌کند، بناهای تاریخی ثروت میان نسلی و مواریث تاریخی و فرهنگی کشور است.

بایگانی شمسی