صنایع کوچک و متوسط نیاز به تسهیل گری در مقررات واردات ‌و صادرات دارند

۲۳مرداد

صنایع کوچک و متوسط نیاز به تسهیل گری در مقررات واردات ‌و صادرات دارند

نایب رئیس هیات مدیره کانون کارافرینی استان تهران بیان کرد: صنایع کوچک و متوسط، متناسب با ظرفیت و توانمندی، نیاز به بازتعریف نظام مالیاتی، خدمات بانکی و تسهیل گری در مقررات واردات ‌و صادرات دارند

بایگانی شمسی