صنایع پتروشیمی کشور با مشارکت

۰۶اسفند
برگزاری اجلاس کمیته تخصصی ایمنی و آتش نشانی صنایع پتروشیمی کشور در پتروشیمی زاگرس

برگزاری اجلاس کمیته تخصصی ایمنی و آتش نشانی صنایع پتروشیمی کشور در پتروشیمی زاگرس

چهارمین اجلاس کمیته تخصصی ایمنی و آتش نشانی صنایع پتروشیمی کشور به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس برگزار شد.

بایگانی شمسی