اخبار داغ

صنایع پاک با فناوری بالا جایگزین صنایع بزرگ آلاینده

۰۵آبان
تصویب طرح جایگزینی صنایع متوسط و کوچک با فناوری بالا و پاک

تصویب طرح جایگزینی صنایع متوسط و کوچک با فناوری بالا و پاک

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج بیان کرد: این طرح در جلسات کارگروه فنی پس اصلاحاتی تأیید شده بود در جلسه کمیسیون ماده پنج پس از توضیحات تکمیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضاء رسید. 

بایگانی شمسی