صنایع مولد

۱۹آبان

اولویت اصلی بانک سپه حمایت از تولید و صنایع مولد

آیت اله ابراهیمی در بازدید از شعبه مستقل نگین اولویت اصلی بانک سپه را تحقق شعار حمایت اقتصادی و از آمادگی کامل برای ارائه خدمات و تسهیلات به تولیدکنندگان و صنایع مولد خبر داد.

بایگانی شمسی