صنایع سبز

۳۰بهمن
ترسیم نقشه راه مجتمع پتروشیمی اروند به منظور قرار گرفتن در لیست صنایع سبز

ترسیم نقشه راه مجتمع پتروشیمی اروند به منظور قرار گرفتن در لیست صنایع سبز

با برگزاری جلسات تخصصی، نقشه راه مجتمع پتروشیمی اروند به منظور قرار گرفتن در لیست صنایع سبز ترسیم شد.

بایگانی شمسی