صمد عزیزنژاد

۲۳اردیبهشت
بازدید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از غرفه بانک در نمایشگاه کتاب

بازدید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از غرفه بانک در نمایشگاه کتاب

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران همزمان با برگزاری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی تهران با حضور در غرفه این بانک و در دیدار با کارکنان مستقر غرفه بانک ملی ایران در نمایشگاه کتاب، در جریان آخرین خدمات ارایه شده به ناشران، اهالی کتاب و کتابخوانی و شهروندان قرار گرفت.

بایگانی شمسی