صمدهدایتی

۲۸دی
آموزش‌های مستمر بیمه تجارت‌نو برای بهبود عملکرد مستمر

آموزش‌های مستمر بیمه تجارت‌نو برای بهبود عملکرد مستمر

آموزش در بنگاه‌ههای اقتصادی از الزامات اساسی است همه شرکت‌ها برای ارتقا سطح کیفی کارکنان خود اقدام به آموزش مستمر می کنند تا کاستی‌ها جبران شود.

بایگانی شمسی