صلح پایدار

۱۵آبان
رونمایی از نخستین شبکه هوشمند بین المللی بلاکچین ایرانی

رونمایی از نخستین شبکه هوشمند بین المللی بلاکچین ایرانی

نخبگان ملی اولین شبکه هوشمند بلاکچین ایرانی را عرضه کردند.

بایگانی شمسی