صلح وامنیت

۲۵مرداد
خروج آمریکا از افغانستان فرصتی برای احیای صلح وامنیت

خروج آمریکا از افغانستان فرصتی برای احیای صلح وامنیت

رئیس جمهور بیان کرد: شکست نظامی و خروج آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل شود.

بایگانی شمسی