صلاحیت وزرا

۲۹مرداد
ایجاد همگرایی و تعامل کامل بین مجلس و دولت

ایجاد همگرایی و تعامل کامل بین مجلس و دولت

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس بیان کرد: معدل نهایی کابینه سیزدهم قابل قبول است و تمام تلاش دولت و مجلس در حل مشکلات مردم است که در این راستا همگرایی و تعامل کامل بین آنها وجود دارد.

بایگانی شمسی