صفر مشهدی‌فراهانی

۳۰آبان
علت عدم افزایش سهمیه بیمه رانندگان تاکسی؟

علت عدم افزایش سهمیه بیمه رانندگان تاکسی؟

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران علت عدم افزایش سهمیه بیمه رانندگان تاکسی را عدم افزایش بودجه از سمت سازمان هدفمندی یارانه‌ها دانست.

بایگانی شمسی