صفر رساندن

۰۶اردیبهشت

به صفر رساندن صادرات نفت ایران غیر قابل اجرا است

وزیر دفاع کشورمان بیان کرد: صحبت کردن از به صفر رساندن صادرات نفتی ایران در عمل غیر قابل اجرا است و ما می توانیم نفتمان را بفروشیم. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، امیر حاتمی وزیر دفاع کشورمان، در حاشیه کنفرانس امنیتی در مسکو تاکید کرد: حق مشروع جمهوری اسلامی ایران به‌کارگیری همه ظرفیت های […]

بایگانی شمسی