صعود پرتغال و لهستان به جام جهانی قطر2022

۱۰فروردین
صعود پرتغال و لهستان به جام جهانی قطر۲۰۲۲/ پرونده رقابت‌های انتخابی جام جهانی در اروپا بسته شد

صعود پرتغال و لهستان به جام جهانی قطر۲۰۲۲/ پرونده رقابت‌های انتخابی جام جهانی در اروپا بسته شد

با صعود پرتغال و لهستان به جام جهانی قطر پرونده رقابت‌های انتخابی این مسابقات در قاره اروپا بسته شد.

بایگانی شمسی