صعود تیم ملی

۰۸آذر
پیشنهاد تعطیلی چهارشنبه در صورت صعود تیم ملی

پیشنهاد تعطیلی چهارشنبه در صورت صعود تیم ملی

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، به دولت پیشنهاد داد در صورت صعود ایران، روز چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام نمایید.

بایگانی شمسی