صرفه اقتصادی، دلیل استقبال از فروشگاه‌های بزرگ

۰۹آبان
صرفه اقتصادی، دلیل استقبال از فروشگاه‌های بزرگ

صرفه اقتصادی، دلیل استقبال از فروشگاه‌های بزرگ

با توجه به اینکه امروزه مردم به دلیل مشغله این امکان را ندارند که برای خرید مایحتاج خود به مغازه‌‌های مختلف مراجعه کنند، لذا شرایط ایجاب می‌‌کند تا به دنبال فروشگاه‌هایی باشند که نیازهای آنها را یکباره و یکجا برآورده می‌سازد و صرفه اقتصادی دارد.

بایگانی شمسی