صراحت قانون در ایجاد زیرساخت توسط دولت و لزوم همراهی مجلس

۱۸تیر
صراحت قانون در ایجاد زیرساخت توسط دولت و لزوم همراهی مجلس

صراحت قانون در ایجاد زیرساخت توسط دولت و لزوم همراهی مجلس

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی: 8 منطقه آزاد در کشور فعال است و 7 منطقه آزاد جدید هم در سال گذشته مصوب شد.

بایگانی شمسی