صدور کارت شناسایی برای دستفروشان تهران

۱۵فروردین
صدور کارت شناسایی برای دستفروشان تهران

صدور کارت شناسایی برای دستفروشان تهران

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از صدور کارت شناسایی برای دستفروشان تهران در سال جاری خبر داد.

بایگانی شمسی