صدور چکنو در وجه

۱۴اسفند
صدور چکنو در وجه مشتریان حقوقی عملیاتی شد
با انتشار نسخه جدید همراه بانک صادرات ایران

صدور چکنو در وجه مشتریان حقوقی عملیاتی شد

​امکان صدور «چکنو» در وجه مشتریان حقوقی با انتشار نسخه جدید همراه بانک صادرات ایران فراهم شد.

بایگانی شمسی