صدور پروانه ساختمانی در سال 1400

۲۷فروردین
سال ۱۴۰۰ چند پروانه ساختمانی صادر شده؟

سال ۱۴۰۰ چند پروانه ساختمانی صادر شده؟

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از صدور 5 هزار و 802 مورد پروانه ساختمانی طی سال1400 خبر داد.

بایگانی شمسی