صدور هشدار زرد کاهش دما از سوی مدیریت بحران استان تهران

۰۹آذر
صدور هشدار زرد کاهش دما از سوی مدیریت بحران استان تهران

صدور هشدار زرد کاهش دما از سوی مدیریت بحران استان تهران

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران از صدور هشدار زرد کاهش دما در مناطق مختلف استان خبر داد.

بایگانی شمسی