صدور ملی‌کارت

۲۶فروردین
در صف «صدور کارت» نمانید

در صف «صدور کارت» نمانید

بانک ملی ایران به منظور كاهش ازدحام و مراجعه به شعبه و همچنین بهبود فرایند دریافت کارت های بانکی، امکان ثبت درخواست صدور اوليه و يا صدور مجدد کارت به دو صورت فیزیکی و مجازي را در سامانه بام فراهم کرده است.

بایگانی شمسی