صدور مجوز نهایی تزریق واکسن کرونای کووبرکت ایران،

۲۶خرداد
اثربخشی واکسن «کووبرکت» بیشتر از «سینوفارم» چینی است

اثربخشی واکسن «کووبرکت» بیشتر از «سینوفارم» چینی است

مسؤول ارزیابی علمی واکسن ایرانی کووبرکت با اشاره به اثربخشی 80 درصدی این واکسن در خنثی سازی ویروس کرونا، بیان کرد: اثربخشی واکسن کووبرکت بیشتر از سینوفارم چینی است.

بایگانی شمسی