اخبار داغ

صدور كروكی الكترونیك

۲۴مهر
صدور کروکی الکترونیک، زمینه ساز پرداخت سریع خسارت  است

صدور کروکی الکترونیک، زمینه ساز پرداخت سریع خسارت است

تعامل کارآمد پلیس و صنعت بیمه در تمامی حوزه ها به کاهش تلفات انسانی و مالی و افزایش سطح رضایتمندی جامعه، منتهی خواهد شد.

بایگانی شمسی