صدور كروكی الكترونیك، زمینه ساز پرداخت سریع خسارت است

۲۴مهر
صدور کروکی الکترونیک، زمینه ساز پرداخت سریع خسارت  است

صدور کروکی الکترونیک، زمینه ساز پرداخت سریع خسارت است

تعامل کارآمد پلیس و صنعت بیمه در تمامی حوزه ها به کاهش تلفات انسانی و مالی و افزایش سطح رضایتمندی جامعه، منتهی خواهد شد.

بایگانی شمسی