صدور دلارحواله ارزی

۲۴بهمن
صدور دلارحواله ارزی از بانک توسعه صادرات ایران

صدور دلارحواله ارزی از بانک توسعه صادرات ایران

رئیس شعبه سمنان بانک توسعه صادرات ایران گفت: مجموع حواله های صادره و وارده در این شعبه از بانک در استان سمنان از آغاز سال 1400 تا پایان دی ماه بیش از ده میلیون دلار بوده است.

بایگانی شمسی