صدور بیانیه وزارت کشور برای برخورد با هنجارشکنان حوزه حجاب

۱۱فروردین
صدور بیانیه وزارت کشور برای برخورد با هنجارشکنان حوزه حجاب

صدور بیانیه وزارت کشور برای برخورد با هنجارشکنان حوزه حجاب

دستگاه قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکنان حوزه حجاب اقدام خواهند کرد.

بایگانی شمسی