صدور الکترونیکی عوارض

۰۴اردیبهشت
صدور الکترونیکی عوارض شهرسازی تا پایان خردادماه

صدور الکترونیکی عوارض شهرسازی تا پایان خردادماه

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: بخش‌هایی از سامانه شفافیت نیاز به رفع ابهام دارد که قرار بر این شده که شهرداری این ابهامات را در قالب پرسش و استفساریه در شورا مطرح کند و ما پاسخ دهیم تا بتوان تمامی تکالیف را یک به یک در سامانه بارگذاری کرد.

بایگانی شمسی