صدور احکام کارکنان و بازنشستگان دولت از فروردین‌

۱۷فروردین
صدور احکام کارکنان و بازنشستگان دولت از فروردین‌

صدور احکام کارکنان و بازنشستگان دولت از فروردین‌

میزان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ابلاغ شد.

بایگانی شمسی