اخبار داغ

صدور احكام انتصاب كمیته مدیریت ریسك

۱۹آبان
صدور احکام انتصاب کمیته مدیریت ریسک

صدور احکام انتصاب کمیته مدیریت ریسک

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر ایجاد، ترویج و نهادینه سازی زبان و فهم مشترک و فرهنگ صحیح مدیریت ریسک، احکام رئیس و اعضای کمیته مدیریت ریسک را صادر کرد.

بایگانی شمسی